Polítiques d’ús

Polítiques d’ús, Avís legal – Condicions generals d’ús:

CONDICIONS GENERALS D’ÚS, que constitueixen un acord vàlid i obligatori entre l’usuari i el portal, per la qual cosa recomanem llegir-les amb atenció, ja que regulen l’accés i la utilització del mateix.

Primera.- La utilització del Portal així com dels serveis que s’ofereixen en la web ESQUI.CAT són de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar. Alguns dels serveis oferts requereixen el previ registre de l’usuari, para la utilització del qual haurà de donar-se d’alta com a usuari de la web ESQUI.CAT, acceptant les condicions que regulen aquest registre.

Segona.- Pel mer ús del Portal de la Xarxa ESQUI.CAT l’usuari manifesta la seva acceptació expressa i sense reserves de les presents Condicions Generals d’Ús.

Tercera.- L’usuari s’obliga a no utilitzar el Portal ni els serveis oferts a la Xarxa ESQUI.CAT per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals d’ús. S’obliga així mateix a no realitzar a través dels serveis de la nostra web, activitats publicitàries o d’explotació comercial i a no remetre missatges utilitzant una identitat falsa, així com a no ocultar en manera alguna l’origen del missatge.

Quarta.- ESQUI.CAT actua exclusivament com a prestador d’un servei d’allotjament d’informació en la seva pàgina web, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals d’ús o a la legislació vigent aplicable, les parts poguessin enviar-se, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos. De manera especial, es prohibeix la utilització dels serveis per a la remissió de publicitat o de material crític amb els proveïdors del servei. En cas que ESQUI.CAT descobrís, bé de forma directa o través de notificacions o requeriments de tercers, l’existència de continguts que poguessin infringir la legalitat vigent, les presents condicions generals d’ús o les condicions específiques de qualsevol dels Serveis que componen la web ESQUI.CAT, o la utilització dels mateixos amb finalitats fraudulentes, il·lícits i/o no autoritzats, ESQUI.CAT es reserva el dret de suspendre per si mateix el servei del que es tracti sense necessitat d’autorització prèvia de l’usuari, mitjançant l’eliminació dels continguts infractors o qualsevol altra mesura que consideri necessària per evitar la continuïtat en la comissió de la infracció detectada. Idèntica mesura serà aplicable en cas que es detecti una utilització de qualsevol dels Serveis que, per les seves característiques tals com a grandària, format, etc. dificultin el funcionament de la web ESQUI.CAT. Sense perjudici de l’anterior, ESQUI.CAT es reserva la facultat de posar en coneixement de les autoritats administratives, judicials o cossos i forces de seguretat de l’estat, aquells fets que poguessin ser constitutius d’una activitat il·lícita, sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l’usuari.

Cinquena.- L’usuari s’obliga a respectar les restriccions d’ús del Portal i dels serveis de la web ESQUI.CAT establertes per ESQUI.CAT a cada moment. Així mateix, ESQUI.CAT validarà els continguts aportats pels usuaris en les seccions de reportatges, notícies, i unes altres que en un futur es puguin crear, amb la finalitat de revisar l’adaptació del contingut introduït als formats requerits pel sistema informàtic i a les estipulacions d’aquestes condicions generals d’ús.

Sisena.- ESQUI.CAT exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, els que puguin deure’s a:

  • Fallades en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte, demora en l’operació o transmissió, virus informàtic o fallada de sistema o línia , indisponibilidad, suspensió temporal o definitiva del servei.
  • Vicis i defectes de tota classe dels continguts difosos, emmagatzemats, o per qualsevol via transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través del portal o dels serveis.
  • Falta de veracitat, exactitud, pertinència o actualitat de la informació, existència en la mateixa d’errors o omissions o defraudació de les expectatives generades per qualsevol motiu.
  • Qualsevol qüestió relativa al compliment dels contractes celebrats pels usuaris amb empreses o particulars oferents de productes i serveis als quals pogués haver accedit a través de ESQUI.CAT.
  • Infracció comesa pels usuaris dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, o de qualsevol dret de propietat d’un tercer.
  • Vulneració comesa pels usuaris del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de tercers.
  • Realització pels usuaris d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
  • Vulneració pels usuaris de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal o del secret de les comunicacions.

ESQUI.CAT ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per a la protecció de les dades personals subministrades per l’usuari (veure política de protecció de dades). No obstant això, ESQUI.CAT no pot garantir la invulnerabilidad absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d’aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa.

Setena.- ESQUI.CAT es reserva el dret de deixar de prestar qualsevol dels serveis gratuïts oferts en la web ESQUI.CAT, bastant per a això comunicar-ho en la pantalla d’accés al servei amb un preavís d’acord amb les circumstàncies de cada moment. Es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions del Portal, així com els serveis de la Xarxa ESQUI.CAT i les condicions requerides per a la seva utilització.

Vuitena.- L’usuari reconeix que tots les imatges, dissenys, dibuixos, continguts, logos, marques i qualsevol altre producte susceptible d’estar protegit en virtut de la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents i Marques al fet que tingués accés per la subscripció de qualsevol dels Serveis que integren la web ESQUI.CAT són propietat de ESQUI.CAT o de tercers titulars dels mateixos. L’usuari es compromet a fer ús dels Serveis respectant tals drets. L’ús dels Serveis per part de l’usuari no implica en cap cas la cessió al mateix de drets per ESQUI.CAT en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents i Marques. Es prohibeix la utilització dels Serveis de la web ESQUI.CAT de qualsevol forma que de manera directa o indirecta suposi la contravenció de la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents i Marques, sent tal actuació així com les seves conseqüències de la responsabilitat exclusiva de l’usuari que mantindrà, en tot cas, indemne a ESQUI.CAT.

Novena.- ESQUI.CAT podrà, a qualsevol moment, modificar les presents Condicions Generals d’Ús o introduir noves condicions d’ús del Portal i/o dels serveis de la Xarxa ESQUI.CAT, inclòs el cessament de la gratuïtat. Aquestes modificacions només seran aplicable a partir de la seva entrada en vigor.

Desena.- Atenent a la seguretat amb els usuaris i terceres persones, ESQUI.CAT mantindrà dades, sempre que sigui possible, de totes les ip que actuïn en un missatge o fòrum. ESQUI.CAT usa cookies allotjades en l’ordinador de l’usuari per mantenir la seva configuració personalitzada (llengua escollida, personalització de formats, etc). L’usuari pot inhibir aquesta opció des del seu navegador, encara que això podrà afectar a la seva navegació al nostre Portal.

NOTA: Aquestes cookies no afecten a la seva navegació en la resta de les web d’Internet i poden ser eliminades de forma manual per l’usuari o mitjançant l’opció habilitada en el seu navegador (Explorer, Firefox, Netscape, Chrome, etc).

Onzena.- La web ESQUI.CAT conté hipervíncles a llocs web de terceres parts, majorment enviats pels usuaris. Aquests hipervíncles són proveïts únicament com una facilitat per a l’usuari que accedeix als mateixos sota el seu propi compte i risc. ESQUI.CAT no garanteix la seva seguretat ni es fa responsable del seu contingut.

Dotzena.- L’usuari és l’únic responsable de l’avaluació i contractació dels productes i serveis als quals pogués accedir a través de la web ESQUI.CAT.   ESQUI.CAT no serà part ni responsable dels contractes celebrats entre l’usuari i empreses o particulars oferents de productes i serveis als quals pogués haver accedit a través del nostre Portal. ESQUI.CAT inclourà anuncis i publicitat de tercers seleccionats en funció de la seva qualitat i temàtica relacionada amb el Portal, aquesta publicitat finançarà els costos del mateix.

Tretzena.- Tots les viatges oferts en ESQUI.CAT, son operats al 100% per UNISKI VACACIONES S.L., amb NIF: B-59988881 i registre d’agencia de viatges nº: GC112MD  desde la reserva al pagament, on ESQUI.CAT nomes fa d’intermediari entre l’usuari i l’agencia, i en caop cas realitza transaccions economiques entre les parts. ESQUI.CAT i UNISKI VACACIONES S.L. tenen un acord firmat per garantir la col.laboració d’ambdues parts. ESQUI.CAT exerceix de mer suport publicitari de les ofertes, sense responsabilitat alguna sobre els viatges que tenen publicats.

Catorzena.- ESQUI.CAT podrà a qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ bloquejar temporal o definitivament l’accés al portal i els seus serveis a aquells Usuaris que incompleixin les Condicions d’Ús, donar-los de baixa com a usuari registrat, si ho anés, o impedir-los en endavant l’alta en un nou registre.

Quinzena.- Per a qualsevol pregunta o aclariment relacionat amb la utilització del portal de ESQUI.CAT es podrà usar a qualsevol moment el formulari existent en la web

Contacte postal: info@esqui.cat

En qualsevol reclamació, el reclamant o l’empresa ha d’identificar-se d’acord amb la legislació vigent.

Setzena.- Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament les parts a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.